yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın güvenliğinin sağlanması için yapılarda, binalar veya kentlerde yapılan uygulamalar, kullanılan teknoloji veya insan temelli yaklaşımlar ile çözümler hem teknik hem de idaridir. İdari yönünde yasal taraf daha ağır basmaktadır. Bu boyut, yangın güvenliği adına yapılan çalışmaları, uygulamaları, diğer tür iş ve çalışmalardan ayıran en önemli özelliklerin başında gelir.

Tüm gelişmiş ülkelerde ilgili idareler, yangına karşı can güvenliğini sağlama sorumluğunu üstlenmişlerdir. Bunun için gerekli düzenlemeler mevzuatlar aracılığı ile yapılmakta ve bu tür yönetmelikler o ülkelerin uygarlık düzeylerinin birer göstergesi olmaktadır.

Ülkemizde de bu konuda Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik vardır. Bu düzenleme ile bütün ülke genelinde kamu, özel kurum, kuruluşlar ve kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina tesis ve işletmeler ülkemizde ilk defa genel kapsama alınmıştır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik çıkmasıyla daha önce yürürlükte bulunan ‘Kamu Binalarının Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’ ve belediyeler tarafından çıkarılmış bulunan bütün yangından koruma yönetmelikleri ve talimatlarda yürürlükten kaldırılmıştır.

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik 2007 yılında yürürlüğe girimiştir.  2009 ve 2015 yıllarında ise revizyona uğramıştır. Bu Yönetmelikle; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirlerin, organizasyonun, eğitimin ve denetimin usul ve esaslarını belirlemek amaçlanmıştır.

Son yıllardaki yangın güvenlik gelişmeleri ülkemizin ulusal yangın yönetmeliği olan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile önemini daha artırmıştır.

Yönetmelik uygulaması kapsamında görevli ve sorumlu olan tüm unsurların, özellikle bu konuda en çok uygulamanın içerisinde olan tasarım ekibi, mimar ve mühendisler, uygulayıcı yükleniciler, imalatçılar ve yangın projelerini denetleme ve onaylama yetkisi olan belediye ile valiliklerin bu konudaki işlerini kolaylaştırmaya, hızlandırmaya ve iyileştirmeye yönelik çalışmalarına hız vermiştir.

Böylece ülkemizdeki binalar ile ilgili yangın güvenlik verilerinin her il ve ilçe belediyesinin arşivinde kayıt altına alınarak tüm tedbirler için uygulamalarda kullanılabilir.

Her binanın Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik göre yangın güvenlik verileri kayıt altına alındıktan sonra ileride meydana gelebilecek yangınlarda o binanın yangında göstereceği davranışa göre geri besleme ile Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik yeterli olup olmadığının değerlendirilebilir.Böylece Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik geliştirilmesine katkı sağlayabilir.Kayıt altına alınan bilgilerle oluşan veri tabanı, istenildiğinde kurumlar arasında bilgi paylaşımına da açılabilecektir.