yangın kapısı firması logo

Ara 14

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin tanımlarını ve revizyon durumlarını açıklamaya devam edeceğiz. Bundan önceki makalemizde en son site kavramını açıklamıştık. Kaldığımızdan yerden devam edelim isterseniz.

Son çıkış: Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki yol ve cadde gibi güvenlikli bir alana geçit veren bitiş noktasına son çıkış denir.

Sulu boru sistemi: Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boruya sulu boru sistemi denir.

Tek yönlü kaçış mesafesi: Bir mekân içindeki kişilerin sadece tek bir yönde hareket ederek bir çıkışa veya alternatifli iki yönde kaçış imkânına sahip olduğu noktaya kadar olan mesafeye tek yönlü kaçış mesafesi denir.

TS: Türk Standartları Enstitüsünce yürürlüğe konulmuş Türk standartlarına kısaca TS denir.

Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sisteme yağmurlama sistemi denir. Yönetmelikte bunun kurulum esasları detaylı bir şekilde ilerleyen maddelerde belirtilmiştir.

Yangına karşı dayanım (direnç): Bir yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasına yangına karşı dayanım yani direnç denir. Örneğin yangın kapıları yangında karşı dirençli olur.

Yangına tepki: Belirli şartlar altında bir ürünün yangına maruz kaldığında gösterdiği Tepkiye yangın tepki denir. Bazı maddelerin üzerinde özellikle not olarak ifade edilir.

Yangın bölgesi (zonu): Yangın hâlinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölüme yangın bölgesi ya da zonu denir.

Yangın kesici: Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran, yatay veya düşey konumlu elemana yangın kesici denir. Yangının ilerlemesinde ve yayılmasında büyük bir faydası olur.

Yangın duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemana yangın duvarı denir.  Bu kavram yangın esnasındaki felaketi biraz olsun azaltmaya yarar.

Yangın güvenlik holü: Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölüme yangın güvenlik holü denir.  Bura da maksat yangın felaketinde duman sızmasını önlemektir.

Yangın kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepenge yangın kapısı denir. Yangın kapısı kaliteli ve standartlara uygun olmalıdır.