yangın kapısı firması logo

Ara 14

Bundan önceki makalelerimizde hem 2009’daki hem de 2015 yılındaki revizyonlar dikkate alınarak tanımlara yer verilmeye çalışılmıştır. Bu makaleden bir önceki makalede de en son kullanıcı yükü kavramı izah edilmiştir. İsterseniz binaların korunması hakkındaki yönetmelikte yer alan diğer tanımlarla devam edelim.

Kullanıcı yük katsayısı: Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi olarak ifadesine kullanıcı yük katsayısı denir. Bazı yerlerde bu yaşam alanı m2 olarak ifade edildiğine rastlamışımdır. Yani bu tanımda metreye kareye düşen insan kullanım alanı dersek yanlış olmaz herhalde.

Kuru boru sistemi: Normalde içinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su basabileceği boruya koru boru sistemi denir.

Kuru borulu yağmurlama sistemi: Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemine kuru borulu yağmurlama sistemi denir.  Önceki makalelerimizde ıslak boru yağmurlama sisteminin tanımından bahsetmiştik. Birbirlerinin zıttı bir anlam ve içeriğe sahiptir.

Korunumlu koridor veya hol: Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayrılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya hole korunumlu koridor veya hol denir. ,

Korunumlu merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdivene korunumlu merdiven denir.

Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan yapı, bina, tesis ve işletmeye mevcut yapı denir. Bir yapının mevcut olup olmamasında temel kriter yönetmelik yayınlanmadan önce yapı ruhsatının alınıp alınmamasıdır. 2009 yılındaki değişiklikte revize edilmiştir.

Ortak merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren ve kaçış merdiveni olarak da kullanılabilen bina merdivene ortak merdiven denir.2009 yılında revizyona uğrayan tanımların arasındadır.

Sertifika: Herhangi bir ekipman, malzeme veya hizmet için, Türk Standartları Enstitüsü veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören uluslararası bir onay kuruluşu tarafından test edilerek verilen ve ilgili standartlara uygunluğu gösteren belgeye sertifika denir.

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG): Petrolden ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımına sıvılaştırılmış petrol gazı denir.

Site: Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenlik teşkilatı ve sistemleri ile yönetim bütünlüğü olan konut veya işyeri topluluğuna site denir.