yangın kapısı firması logo

Ara 14

Bu makalemizde yine binaların yağından korunması hakkındaki yönetmelikte yer alan tanımları ve tanımlarla ilgili yorumları yapmaya devam edeceğiz. Bir önceki makalede atrium kavramını açıklamıştık.

Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemine basınçlandırma denir. Yani olası bir yangın felaketinde kaçış yollarındaki iç hava basıncı diğer yerlere göre daha yüksek olacaktır.

Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliğe bina yüksekliği denir. Bina yüksekliğine yönelik tüm teknik detaylar yönetmeliğin ilgili maddelerinde izah edilmiş durumdadır. Buradaki yükseklik kavramı binanın kottan saçağa kadar olan yüksekliğidir.

Bodrum katı: Su basman kotunun altında inşa edilen, kısmen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan kata bodrum katı denir. Bu tanım 2015 yılında revize edilmiştir.

Çıkmaz koridor mesafesi: Mekân içerisinden mekânın koridora bağlanan kapısına kadar olan mesafe göz önüne alınmaksızın, kaçışta, mekânların bağlı olduğu koridorun en uzak noktasından koridor boyunca bir çıkışa veya iki yönde kaçış imkânına sahip olunan noktaya kadar olan mesafeye çıkmaz koridor mesafesi denir.

Duman haznesi: İçinde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacme duman haznesi denir.

Duman kontrolü: Yangın hâlinde duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini veya yayılımını denetlemek için alınan tedbirlere duman kontrolü denir.

Duman perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perdeye duman perdesi denir.

Duman tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik

yollarla zorlamalı olarak atılmasına duman tahliyesi denir.

Duman yönlendirme bacası: Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek

yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacalara duman yönlendirme bacası denir. Eğer bir yangın felaketi ile karşılaşılırsa dumanları belli bir bölgeye çekmeye yarayan bir ekipmandır.

EN: Avrupa standartlarına denir. Yangınla ilgili Avrupa standardı olarak ifade edilmektedir.

Güvenlik bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri bölgeye güvenlik bölgesi denir. Olası yangın felaketinde insanların yapıt dışında tutulabileceği bölgeyi tarif etmektedir.

Islak borulu yağmurlama sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemine ıslak borulu yağmurlama sistemi denir. Yani boruların içerisinde sürekli su bulunmaktadır.