yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın güvenliği konusunda herkesin eğitimi ve bilinci artırılmalıdır. Son yıllarda hızlı yapılaşma, yeni projeler, yeniden yapılandırmalar ve kentsel dönüşümler yangın güvenliği konusunda bilincin arttığını göstermektedir. Bu gibi durumlar yangın kapısı ihtiyacının da arttığına işaret etmektedir. Yangın kapısı ihtiyaçlarının ise güven yangın kapısı firmasından giderilmesini tavsiye ederim. Neden mi? Buradaki yangın kapıları yangına karşı güvenli ve kaliteli. Burada üretilen her türlü yangın kapısı bütün denetimlerden yüz akıyla çıkmıştır. Çünkü bu yangın kapıları amacına uygun üretim ve montajı yapılmaktadır.

Yönetmeliğin denetimle ilgili 131. Maddesine şöyle bir göz atacak olursak;

  • Özel yapı, bina, tesis ve işletmeler, mahalli itfaiye teşkilatı ile bunların bağlı veya ilgili olduğu bakanlık ve kamu kurum ve kuruluşlarının müfettişi, kontrolör veya denetim elemanları tarafından denetlenir.
  • Bina sahibi, yöneticisi ve sorumluları  denetim elemanlarınca binaların arzu edilen bütün bölümlerini ve teçhizatını göstermek, istenilen bilgi ve belgeleri vermek zorundadır.
  • Denetim sonunda eksik bulunan ve giderilmesi istenilen aksaklıklar ile talep edilen önlemlerin öngörülen uygun süre içerisinde ilgililerce yerine getirilmesi mecburidir.
  • Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği heyet, kurumun bağlı ve ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük, veya bakanlık müfettişleri veya kontrolörleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz kişiler, kurum, kuruluş ve müesselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.

Yangın güvenliği açısından denetimlerin yapılması önemli bir konudur. Çünkü binanın tüm her yeri için yangın güvenliği açısından uygun olsa da kullanım esnasında sözkonusu güvenlikleri etkileyecek suiistimallerin yaşandığı günümüz şartlarında görülmektedir. Sözkonusu suistmallerin bertaraf edilmesinin başında da aslında yangın güvenlik eğitimleri gelmektedir. Eğitimleri teorik ve uygulamalı olarak ikiye ayırabiliriz. Teorik eğitim bireyde başlayarak silsile halinde büyüyüp gider. Uygulamalı eğitimlerde ancak tatbikat şeklinde gerçekleştirilebilir.

Yangın güvenliği konusunda ekip oluşturulması ve eğitim konuları binaların yangından korunulması hakkındaki yönetmeliğin 126-130. Maddelerinde detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

Yangın güvenliğinde denetim, özellikle bütünsel yaşam alanlarında uygulanması gereken elzem bir konudur. Örneğin hastaneler, okullar, işyerleri, oteller, siteler. Buralarda kalan insan sayıları oldukça fazladır. Sayının fazlalığı güvenlik riskini de artırmaktadır.