yangın kapısı firması logo

Ara 14

Potansiyel bir tehlike oluşturan malzeme, durum veya aktivitenin karakteristiğini can, mal ve çevre güvenliği açısından değerlendirmeye tabi tutmak tehlike kapsamında tarif edilebilir. Tehlike aslında ilk basamaklarda yer alan bir durumdur. Dolayısıyla tehlikenin ortadan kaldırılması için gerekli tüm tedbirleri almak mümkündür.

Tehlike anında, insanlar yaralanabilir ve daha ciddi durumlar ortaya çıkabilir. Mal ve çevre güvenliği açısından da düşünüldüğünde mala zarar çeşitli şekillerde ve ağırlıklarda gelebilir. Çevre açısından ise çevre de zarar görebilir.

Tehlike esnasında içinde bulunulan ortam ve malzemeler hasar görerek bir çok vahim tablo ortaya çıkabilir. Bunun çerçevesini çizerek şu demek aslında mümkün değildir. Çünkü bu tehlikenin büyüklüğü, tehlikenin zarar dönüştüğü yerdeki durumu ve içinde bulunulan malzemenin kıymetine göre değişmektedir. Tüm bunlar bir tarafa can güvenliğinin tehlikesi ise en önemli husustur.

Özel bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ve tehlikenin sonuçlarını kapsayan durum ise risk olarak tanımlanmak mümkün olabilir. Yani burada olasılık ve durum söz konusudur. Bu iki nokta riski ortaya çıkarmaktadır.

Yangın gibi doğal afet durumlarında, insanların can ve mal güvenliği ile, çevrenin etkilenmesi özel bir tehlike kapsamına girmektedir. Bu da risk çerçevesinde bakıldığında ise durumu minimuma indirmek gerekiyor.

Yangın güvenliği açısından risk; uygun senaryolar ve onların birleşmiş frekansları ve sonuçlarını dikkate alan, istenilmeyen karşıt sonuçların gerçekleşmesi için potansiyel durum şeklinde tanımlamak mümkündür

Yangından korunmak adına risk kontrolü; riski azaltmak üzere, belirli önlemlerin alınması ve önerilen bir senaryoda yapılan kontrollerdir. Örneğin, yangın sırasında acil boşaltma senaryosunda gerekli kontroller bu doğrultuda değerlendirilebilir.  Tehlikelerin, sistematik yöntemler yardımı ile, gözden geçirilmesi ve elde edilen verilerin çeşitli hesaplama teknikleri ile değerlendirilmesi, risk analizi olarak tanımlanır

Bir risk ile karşı karşıya kalındığında, ilk olarak atılması gereken adım; o riski oluşturacak kaynak olayı ve riskin etkilerini belirlemektir. Böylece, riski tanımak daha kolaylaşmakta ve riske karşı, ne gibi önlemler alınacağı daha rahat bir şekilde ortaya konulabilmektedir. Ayrıca, kötü belirlenmiş risklerin, daha başka risklerin doğmasına neden olacağını da belirtmek gerekir.