yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın güvenliğinde risk faktörü sosyo-ekonomik özelliklerle yakından ilgilidir.  Yangın güvenliğindeki yangın çıkma olasılığına yönelik oranlar yangın riski ile örtüşen hususlardır. Bu kapsamda Yangın riski oranı bir çok sosyo-ekonomik faktöre göre değişkenlik göstermektedir. Risk değerlendirmede analizler kent içinde hem genel hem özel ölçekte yapılmaktadır. Bu ölçekler sosyo-ekonomik faktörlerle yakından ilişkilidir.

Günümüzde yangınlar, küreselleşen dünyada etkileri ve sonuçları yönünden bütün ülkeleri ilgilendiren afetlerin en önemlilerinden biridir. Yangınlar, dünya genelinde bir çok zarara yol açmaktadır. Bunun için yangınla mücadelede yangın güvenliği sağlanmaz ise büyük can ve mal kayıpları meydana gelmektedir. O yüzden gelişmiş yangın güvenlik sistemleri hem mevzuat hem de standart açısından amir hale getirilmiş ve getirilmektedir.  Uygulama açısından da yangın güvenliği kapsamında bölgenin, şehrin ve yörenin yangın hassaslığı büyük önem arz etmektedir. Örneğin ahşap evlerin bulunduğu bir bölge yangın hassasiyeti açısından önemsenecek bir konudur.

Yangın davranışının tahmini, yangın amenajmanı yaklaşımlarında, yangının ekosistem bileşenleri üzerine olan etkilerinin belirlenmesinde ve karar vermede çok önemlidir. Bu yüzden, yangın güvenliği için plan hazırlayanlar yangın davranış karakteristiklerini tahmin etmek veya tanımlamak için modeller geliştirmektedir.

Yangın çıkmasına engel olmak veya çıkacak yangınların sayılarını azaltılmak için önceden alınan ve devamlılık gerektiren tedbirler vardır. Bu tedbirler yangın çıkmadan önce alınan ve yangın söndürme çalışmalarında faydalı olacak önlemlerdir. Bu önlemlerin alınabilmesi için de yangın çıkma ihtimalini belirleyen yangın tehlike sınıfını iyi tespit ederek ona göre tedbirler almak gerekiyor.

Kentlerin belli bölgelerindeki yangın hassaslık/tehlike derecesi bu bölgede daha önce çıkmış yangın durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Yangın tehlike derecesi hakkında doğru karar verebilmek için, ilgili bölgede geçmiş yıllarda meydana gelen yangınlar belirleyici olacaktır. O yüzden hem geçmiş hem olasılıklar masaya yatırırlarak detaylı bir şekilde incelemek gerekmektedir. Yangın hassaslık derecesi, birim alandaki yangın sayısının artması ya da azalması ile yanan alana göre değişiklik göstermektedir. Birim alanda çıkan yıllık yangın sayısı ve yanan alan arttıkça yangına hassaslık artmakta, azaldıkça yangına hassaslık azalmaktadır. Bunun için bir kriterin ortaya konması gerekir. Yangına hassaslık, şehir plancıları tarafından dikkate alınarak özenle üzerinde durulması gereken bir konudur.