yangın kapısı firması logo

Ara 14

Kentleşme oranının arttığı ve dolayısıyla nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerleşim yerlerinde yangın olayı daha sık ve yaygın görülebilmektedir. Bu doğrultuda da yangın güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması icap etmektedir. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeliğin tüm amir hükümlerinin uygulanması gerekiyor. Elbette bu binanın tasarımından tutunda binaların inşasına ve kullanımına kadar ki tüm süreci kapsamaktadır. Bunun için bu yönetmeliğe uygun şekilde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi büyük bir önem arz etmektedir. Örneğin binalardaki yangın kapılarının tüm yönetmelik hükümlerine ve standartlara uygun şekilde üretilmesi ve kullanılması gerekiyor

Gelişme ve kentsel anlamda büyüme ülkelerin hedefleri arasında yer alabilmektedir. Ancak, bu büyüme ve gelişmenin beraberinde getireceği sorunlar da büyük olmaktadır. Bu sorunlara özellikle yerel idareler dikkate alarak optimal bir şekilde çözüm üretir durumda olmalıdır. Hızlı ve denetimsiz büyüme ve kentleşme sonucunda, yangından korunma ve yangın güvenliği sorunları daha da zorlaşmaktadır. Bu durum yangın güvenliği açısından kronik bir vaka haline dönüşmemelidir. Kentlerin hızlı büyüyüp gelişmesi aslında yerel açıdan bakıldığında bir maharet değildir. Önemli olan nokta kontrollü bir şekilde denetim altında büyümenin gerçekleşmesidir.

Yangın, kentsel çevre ile ilgili mekansal bir problemdir.  Yangın güvenliği konusu bir çok disiplinde ele alınmaktadır, ancak problem tanımlama ve çözüm üretme açısından tam olarak şehir planlama disiplini ile alakalıdır. Yangının nedenleri araştırıldığında bir çok sebepten hasıl olduğu görülebilir. Ancak bunların içerisinde en fazla dikkat edilmesi gereken nokta gerekli tedbirleri almaktır. Ayrıca alınan tedbirlerin de eksiksiz uygulanmasıdır.

Sağlıklı, gelişmiş ve yangına güvenli kentsel alanlar elde etmek için kentsel alandaki değişimler planlama süreci ile kontrol edilmeli, incelenmeli ve yangın problemi kentsel ölçekte ele alınmalıdır. Yani öyle bir şehir vardır ki farklı yangın güvenliği tedbirleri gerektirirken başka bir şehir daha başka bir yangın güvenliğine ihtiyaç duyabilir.

Bu kapsamda yangın riski kentsel ölçekte tanımlanması gerekmektedir. Bu risk bir dizi faktörlerle değişkenlik gösterebilmektedir. Önemli olan riski belirlemek ve belirlenen riskler doğrultusunda riski minimize edici tedbirleri ortaya koymaktır.

Bu amaçla, kentsel yangın riski ve kentsel unsurlarla ilişkili olan yangın risk faktörleri tanımlayarak detaylı bir şekilde ortaya konulmalıdır. Ona göre de risk senaryoları üretilerek plan ve programlar gerçekleştirilmelidir.

Ayrıca yangın riski yönetim modelleri ve yangın oranı analizleri belirlenerek konu açıklığa kavuşturulmalı ve her şehir ve yerel idarelerce bu durumlar kayıt altına alınmalıdır.

Kavramsal kentsel yangın risk yönetim modeline göre, faktörlerin yangın oranı ile ilişkisini denemek için sosyo-ekonomik özellikler ve yangın oranı arasında kentsel yangın risk değerlendirme çalışması yapılarak sonuçlar ortaya çıkarılmalıdır. Çıkarılan sonuçlar da uygulama dönük olmalıdır.

Yangın oranı bir çok sosyo ekonomik faktöre göre değişkenlik gösterebilir. Bulunulan risk değerlendirme analizleri kent içinde diğer alanlardan daha riskli bölgelerin tespitinde kullanılabilir. Sonuç olarak önemi olan konu tedbir almak ve bu tedbiri uygulamaya geçirmektir.