Yangın Çıkış Kapısının Önemi

Ara 14

Kentleşme oranının arttığı ve dolayısıyla nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerleşmelerde yangın olayı daha sık ve yaygın görülmektedir. Buralarda yangına neden olabilecek etken sayısının çok olduğu bilinen bir gerçektir. Ayrıca burada nüfus bağlamında yaşayan sayısının fazla olması yangın riskini artıran ana faktörlerin başında gelmektedir. Buralarda ihmalden kaynaklı yangın olaylarının olduğu göze çarpmaktadır.

Gelişme ve kentsel anlamda büyüme ülkelerin ulusal hedefleri arasındadır. Ülkeler ve şehirleri gelişirken yangın güvenliği için gerekli mevzuat ve standartlara da dikkat edilmelidir. Hedeflere ulaşmak için yapılan tüm yatırımlarda dikkat edilmesi gereken ilk konulardan biri yangın güvenliği ve yangından korunma önlemlerinin alınmış olmasıdır. Aksi takdirde hem teknolojik hem de ekonomik gelişmeler beraberinde yangın güvenliği konularına dikkat edilmezse risk faktörlerini artıracaktır.

Bu bağlamda büyüme ve gelişmenin beraberinde getireceği sorunlar da büyük olmaktadır. Hızlı ve denetimsiz büyüme ve kentleşme sonucunda, yangından korunma ve yangın güvenliği sorunları daha da zorlaşmaktadır. Büyük şehirlerimizde maalesef bu durumların daha sık yaşandığı yangın vakalarını incelediğimizde ortaya çıkmaktadır.

Yangın, kentsel çevre ile ilgili mekansal bir problemdir. Yangın güvenliği konusu bir çok disiplinde ele alınmaktadır, ancak problem tanımlama ve çözüm üretme açısından tam olarak şehir planlama disiplini ile alakalıdır diyebiliriz. Yangın güvenliği şehir planlamasında dikkat edilmezse can ve mal tehlikesine yönelik risk olayının artacağı aşikardır. Yaşamış olduğumuz her mekanda biz insanlar olarak hem mevzuat hem de standartların gereğini yerine getirirsek daha mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmuş oluruz. Bura da denetim kurumları da periyodik denetimleriyle yangın güvenliğini sağlamaya çalıştığında muhtemel kazaların önüne geçilmiş olacaktır.

Sağlıklı, gelişmiş ve yangın-güvenli kentsel alanlar elde etmek için kentsel alandaki değişimler planlama süreci ile kontrol edilmeli, incelenmeli ve yangın problemi kentsel ölçekte ele alınmalıdır. Tüm yapısal çalışmalarda öncelikle planlarda yangın güvenliği ele alınmalıdır. Yani yapılacak kentsel çalışmalarda planlamalar önemlidir. Ardından yapılan bu planlamaların uygulanmış olması ve denetimlerin yerinde yapılması hem toplum hem bireyler için daha sağlıklı bir yapılaşmanın olmasına vesile olacaktır.

Yangın riski kentsel ölçekte tanımlanmalıdır. Bu tanımlamada bir dizi faktör değişkenlik gösterebilir. Bir şehir yangını riskini ortaya koyduktan sonra riskli bölgelere yönelik tedbirler her zaman almalıdır.