yangın kapısı firması logo

Ara 14

Bina ve yapıtlarda karakteristik problemlerin özel çözüm yollarına mimari ve teknik anlamda ihtiyaç duyulabilmektedir. Bunun yanında binalarda yangın güvenliği adına da farklı yöntemlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunda mimari ve teknik çözümler devreye sokulmalıdır. Öncelikle projelendirme safhasından uygulama safhasına kadar her aşamada bu güvelik ihtiyacının yapılması ve uygulanması denetim altında tutulmalıdır.

Binalarda; yangın durumunda kaçış ve boşaltma olanaklarının oluşturulması, yangının etkilerine karşı binanın mukavemetinin korunması yangın güvenliği açısından büyük bir önem arz etmektedir. Bu doğrultuda kullanılan yapı malzemelerinin yangına dayanımlarının yeterliliği, mevcut binanın fiziksel koşullarının yangının ve dumanın yayılmasını en aza indirgeme doğrultusunda proje çalışmalarının oluşturulmasına devam edilmelidir. Bu konudaki hassasiyet en ince ayrıntısına kadar sürdürülmelidir.

Yangın durumunda mal ve can kaybını önlemek ve itfaiye erlerinin etkin kurtarma operasyonu yapabilmeleri için itfaiye müdahale ve acil durum yönetim planlarının oluşturulması gibi bir dizi faktörler göz önünde bulundurularak hareket edilmelidir.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikteki hükme dayalı zorunluluklar en detaylı şekilde ve hiç atlanılmadan sağlanmalıdır. Bu zorunluluklar, binaların tasarımında mimar ve mühendisler için rehber görevini üstlenmeli ve uygulamaya yansıtılmalıdır.

Özellikle yüksek binalarda da binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümlerine dayalı tasarımlar, yangın güvenliği adına fonksiyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek durumda olmalıdır. Yüksek katlı yapı projeler tasarlanırken hem ulusal hem uluslar arası standartlar göz önüne alınarak projelendirilmektedir.

Ayrıca hastaneler açısından da yangın güvenliği ihtiyacına özellikli bir kullanımı olduğu için biraz değinmekte fayda bulunmaktadır. Bu doğrultuda denilebilir ki yangın hastaneler için çok büyük riskler oluşturmaktadır.

Diğer binalara göre hastane vb. yapıların yangın güvenliği ve tahliye ihtiyaçları daha fazla  olmalı ve bu nitelik arz etmelidir. Bunun için hastanelerin; tasarımı, inşası, bakımı ve işletilmesi, bir acil durumda hastaların bina dışına tahliye ihtimalini en alt düzeye indirecek şekilde, yapılmalıdır. Bütün önlemler ve planlar öncelikle yatay tahliye üzerine kurulmalıdır. Çünkü olası bir yangın vakasında tahliyelerin kolay olması gerekiyor.

Yoğun bakım üniteleri, ameliyathaneler, yüksek basınç odası, hasta bakım üniteleri, mutfak, depo, arşiv, kazan dairesi, yapı içi trafo odaları, elektrik dağıtım odaları ile ayakta hasta kabul eden acil servis, poliklinikler, laboratuarlar ve görüntüleme merkezleri, yatan hasta katlarıyla aynı binada bulunacaksa en az 120 dakika yangına dayanıklı olarak bölmelendirilmeli, duman sızdırmaz kapılar ile donatılmalıdır.