yangın kapısı firması logo

Ara 14

Ateşin zararlı bir sonucu olan yangın, insanlar için hep bir tehdit unsuru olmaya devam etmiştir. Tarih boyunca yangın tehlikesine karşı tedbirler gündeme gelmiş ve yangın güvenliği kavramı oluşmuştur. Anadolu’nun en eski dönemlerinde bile yangının kontrol altında tutulmasına dikkat edilmiş, örneğin Neolitik devirde bile ocaklar kapalı mekânların dışında inşa edilerek yangın güvenlik önlemleri alınmıştır.

Yangın sadece bir binayı tahrip etmekle kalmıyor yaşanmışlıkları tarihi değerlerimizi de yok edebiliyor. Özellikle tarihi yapılar, geçmiş ile bugün, bugün ile gelecek arasında önemli bir işlevi de yerine getirmektedir. Geçmişteki sosyolojik, ekonomik, politik ve dinsel yaşam, tarihi yapıların esas gövdesini oluşturmaktadır.

Özellikle tarihi binalarda yangınlara yönelik çok sıkı tedbirler alınmalıdır.  Bu yapıların hasar görmemesi ve tarihi değerlerin yok olmaması için yangın güvenliği çok sıkı bir şekilde uygulanmalıdır.  Yönetmelik ve standartların tüm amir hükümlerinin uygulandığının denetimi de en iyi şekilde yapılmalıdır. Gerekirse bunun için ek tedbirlerde alınmalıdır.

Tüm dünya ülkeleri, kendi kültürel miraslarını korumak amacıyla sistemli bir uğraş içine girmişlerdir. Uygarlığımızın temel yapı taşlarının algılanması yani, kimliğimizin kökeninin bilinmesi ve geçmiş uygarlıkların bize miras olarak bıraktığı yapı ve yapı gruplarıyla yaşam tarzlarının en iyi şekilde anlaşılabilmesi için kültür varlıklar ciddi şekilde korunmalıdır. Tarihi yapılarda yangın güvenliğinin sağlanması konusu bu açıdan önemli bir konudur.

Bir tarihi yapıyı korumak ve gelecek kuşaklara aktararak, milli kültürümüzün güzelliklerini paylaşmak açısından çok önemlidir. Bilimsel çağdaş yöntemlerle tarihi değerlerimizi korumaya almak, bu doğrultuda dünyada seyreden araştırma ve geliştirme çalışmalarını izlemek önemli bir husustur.

Tarihi yapılarda, yapıyı yangından korumak kadar yapının tarihi özelliklerini muhafaza etmek de önemlidir. Bu tür yapılarda yangın güvenlik önlemlerinin alınmasında diğer binalara uygulanan kurallardan daha ciddi şekilde tedbirler alınmalıdır.

Yapıların tarihi özelliklerinde hiçbir değişikliğe neden olmayacak, hasar vermeyecek, taşıyıcı sisteme yük getirmeyecek şekilde yangın önlemleri alınmalıdır. Ayrıca kurulacak yangın güvenliği sistemleri yapıya zarar vermemelidir. Alınacak önlemler tarihi yapının özelliklerine ve kullanma amacına uygun olmalıdır.

Bugün elimizde bulunan bu mirası korumak vazifemiz olmalıdır. Doğal, kültürel ve mimari değerler  en iyi şekilde korunarak geleceğe aktarılmalıdır. Özellikle tarihi yapılar için olmak üzere tüm binalar için risk oluşturan yangın için tüm koruyucu önlemler gözden geçirilmelidir.

Bu tür yapılar korunması gereken önemli bir değerdirler. Bu denli önemli tarihi binaların geleceğe aktarılması ise, onu tehdit eden yangın tehlikesinin giderilmesi ile mümkün olacaktır. Ülkemiz tarihi yapıları bakımından eşi benzeri bulunmayan bir coğrafyada bulunmaktadır. Birçok medeniyete beşiklik yapmış bu ülkenin tarihi yapılarını korumak için çalışılmalıdır.