yangın kapısı firması logo

Ara 14

Nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu ve kentleşme oranının arttığı şehirlerde ve yangın vakası daha sık ve yaygın olarak görülmektedir. Yangına yol açabilecek uygulamalardaki faktörlerin sayısı ve buralarda yangın nedenleri oldukça fazladır. Dolayısıyla buna göre de tedbirlerin alınması elzemdir. Yani hem gelişen teknolojinin etkisi hem de insan sayısının fazla olması yangın olayının tetiklenmesinde büyük rol oynamaktadır.

Ulusal hedefler arasında gelişme ve kentsel anlamda büyüme bulunmaktadır. Ancak, bu büyüme ve gelişmenin beraberinde getireceği sorunlar da büyük olmaktadır. Büyüme ve gelişmenin getirdiği sorunların başında ise tedbirsiz yangın olayları gelmektedir. Yani yangına neden olabilecek her türlü durumdan uzak kalabilmek için yangın güvenliği sistemleri kurulmalı ve uygulamaya geçirilmelidir.

Yangından korunma ve yangın güvenliği sorunları son zamanlarda daha da zorlaşmaktadır. Çünkü özellikle büyük şehirlerde olmak üzere hızlı ve denetimsiz büyüme ve kentleşme yangın güvenliğini zorlaştırmaktadır. Kentsel çevre ile ilgili mekânsal bir problem olan yangınlara yönelik tedbir almak önemli bir husustur. Yangını tetikleyen faktör sayının artması yangın vakalarının daha fazla görülmesine neden olmaktadır. Şehirlerde meydana gelen yangınlara bakıldığında kök nedenleri arasında insan faktörünün çok fazla etkili olduğu görülmektedir.

Bir çok disiplinle alakalı olan  yangın güvenliği şehirleri açısından önemli bir husustur. Bu kapsamda problem tanımlama ve çözüm üretme açısından yangın güvenliği özenle üzerinde durulması gereken bir konudur. Yangın güvenliği en çok şehir planlama disiplini ile ilgili bir alandır. Özellikle büyük şehirlerde yangın güvenliği genel ve özel çaplı olarak belirlenmeli ve uygulamaya geçirilmelidir.

Kentsel alandaki değişimler planlama süreci ile şehirlerdeki yangın güvenliği kontrol edilmeli ve incelenmelidir. Ayrıca yangın problemi kentsel ölçekte ele alınarak çözümler üretilmelidir. Böylece sağlıklı, gelişmiş ve yangın-güvenli kentsel alanlar elde edilebilecektir. Elbette özele indirilerek her bina için yangın güvenliği sistemini kurmak gerekiyor. Ama kent bazında yapılan tüm çalışmalar özele etki edecektir.

Yangın riskini kentsel ölçekte tanımlayan şehirler ona göre de riski ortadan kaldırmak için gerekli tedbirleri almaktadır. Yangın riski bir dizi faktörlerle değişkenlik gösteren faktörleri içerisinde barındırmaktadır.

Kentsel yangın riski ve kentsel unsurlarla ilişkili olan yangın risk faktörleri belirlenerek ona göre planlar yapılmalıdır. Bu durum tüm şehirler için şehir planlamalarında kendini göstermelidir.

Yangın güvenliği ile ilgili oluşturulacak tüm analitik konular yangın riski yönetim modelleri ve yangın oranı analizlerini kapsar nitelikte olmalıdır. Aksi halde bir yangın vakasında çok büyük sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.

Şehirlerde oluşturulacak kavramsal kentsel yangın risk yönetim modeli şehrin büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Yani büyükşehirler için oluşturulacak bir model ile küçük şehirler için oluşturulacak modelde küçük çaplı değişkenlikler sözkonusu olabilir.