Yangın Çıkış Kapısının Önemi

Ara 14

Ateşle yanıcı maddelerin buluşması ve oksijenle beslenerek hızlı bir şekilde reaksiyona girmesi sonucu oluşan kimyasal olay bir çok bilim adamı tarafından yanma olarak tarif edilmiştir. Bu kimyasal olay sonucu yanan madde içindeki enerji, ısı enerjisi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kimyasal işlem esnasında ortaya çıkan enerji, çoğunlukla sıcak gazlar şeklindedir. Az olarak da mekanik enerji ve elektromanyetik elektrik ortama salınır. Dolayısıyla yangın, yanma olayındaki şekliyle yanıcı maddelerin oksijen ile kimyasal reaksiyon hızına, oksijen miktarına ve bölgedeki sıcaklığa bağlıdır. Katı, sıvı veya gaz halindeki maddelerin kontrol dışı yanması yüksek sıcaklığa sebep olan yangınlardır.

Ülkemizde ve özellikle büyük kentlerde nüfus artışı, hızlı kentleşme, ticari ve iktisadi birimlerin ihtiyaçları gibi nedenlerden ötürü hızla artan yüksek katlı binalar sosyal kültürel ekonomik ve teknik bağlamlarda çeşitli sonuçlar doğurmaktadır.

Bu bakımdan yapı sektörünün konusu olan yapı malzemesi ve teknolojisi alanında kaydedilen bilimsel ve teknik gelişmeler yapı sektörünü hızlandırmakta ve yüksek katlı yapıların inşasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum beraberinde mimari ve teknik anlamda karakteristik problemlere ve bunların özel çözüm yollarına ihtiyaç duyduğu gibi binalarda yangın güvenliği adına da farklı yöntemlerin geliştirilmesine ve uygulanmasına neden olmaktadır.

Yurdumuzda binalarda yangın güvenliği, yangın durumunda kaçış ve boşaltma olanaklarının oluşturulması, yangının etkilerine karşı binanın mukavemetinin korunması adına kullanılan yapı malzemelerinin yangına dayanımlarının yeterliliği konusunda yönetmelik kapsamında dikkat edilmeye çalışılmaktadır.

Mevcut binanın fiziksel koşullarının yangının ve dumanın yayılmasını en aza indirgeme doğrultusunda projeler oluşturulmaktadır. Ayrıca yangın durumunda mal ve can kaybını önlemek ve itfaiye erlerinin etkin kurtarma operasyonu yapabilmeleri için itfaiye müdahale ve acil durum yönetim planları hazırlanılmaktadır.

Şu ana kadar saymaya çalıştığımız konular Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte yer alan hükme dayalı olarak zorunluluk arz etmektedir.

Yönetmelik ve standartlardaki zorunluluklar, binaların tasarımında mimar ve mühendisler için rehber görevini üstlenmektedir. Fakat, yüksek binalar için sadece binaların yangından korunması hakkındaki hükümlerine dayalı tasarımlar, yangın güvenliği adına fonksiyonel ihtiyaçların karşılanamadığı bazı durumları da doğurduğuna rastlanılmaktadır. Bu gibi durumlarda uluslararası normlara yönetmelik gereği başvurulabilmektedir.

Yüksek katlı yapı projeler tasarlanırken binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik hükümleri yetersiz kalmışsa uluslararası normlardan da faydalanabilmektedir. Bu doğrultuda  Avrupa EN (European Norm) ve Amerikan NFPA (National Fire Protection Association) yangın yönetmeliklerinden de yararlandığı görülmektedir.