yangın kapısı firması logo

Ara 14

Yangın, tüm dünyada binalar için önemli bir tehlike kaynağıdır. Geçmişten, günümüze kadar çok büyük can ve mal kayıplarına sebep olmuştur. Alınabilecek bazı önlemler ile; yangınların sebep olduğu, zarar ve kayıpları en aza indirmek mümkündür. Çağdaş yangın mücadelesi, doğrudan yangın güvenlik önlemleri ile sağlanmaktadır. Yangın güvenlik önlemleri, can güvenliğini, değerli malları korumayı ve gündelik çalışmaların sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Bu önlemlerin sonucunda da öncelikle yangın olayı minimize edilmiş olur.

Tasarım aşamasındaki binalar ve mevcut binalarda yangın güvenlik önlemlerinin Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadığı ilgili otoritelerce kontrol altında tutulmalıdır.  Bu kontrollerde ülkemizde yapılan binaların yangın güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunmaktır.  Örneğin yangın kapıları yönetmeliğe ve standartlara uygun olursa muhtemel bir yangın vakasında gereksinim iyi bir şekilde giderilmiş olur.

Günümüzde, pasif yangın güvenlik önlemlerinin yapı için gerekliliği,  tasarım sürecine dahil edilmeye başlanılmıştır. Yangın güvenliği alanında mimarlık ve inşaat proje uygulamalarında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik uygulamada  pratik yararlar sağlamaktadır. Buna ilave olarak, hem yangın güvenliği konusunda hem de diğer yönetmeliklerin birbirlerine olan uyumu artırılmalıdır.

Sağlıklı, gelişmiş ve yangına karşı güvenli şehir alanları elde etmek iççin kentsel alandaki değişimler yangın kapsamında iyi planlanmalıdır. Sözkonusu değişimler planlama süreci ile kontrol edilmelidir. Tüm şehirler planlama süreci ile kontrol edilmelidir.  Bu kapsamda yangın riskleri de kentsel ölçekte planlanmalıdır. Yangın riskleri bir çok faktörler nedeniyle değişkenlik gösterebilir. Buna yönelik belirli risk yönetim modelleri ortaya konulmalıdır. Kentsel faktörler ve yangın riskleri değerlendirme içerisine alınmalıdır.

Yangın riski analizi, son zamanlarda yangın konusunda en çok dile getirilen konulardan biri haline gelmiştir. Yangın çıkma ihtimali olan yerleri önceden belirleyip önlemler almak yangınların yol açacağı zararları azaltabilir. Yangın risk analizinde yangın risk haritaları çıkarılmalıdır. Bu haritalar mahalle, semt, ilçe ya da tüm il için çıkarılabilir. Bunun için coğrafi bilgi sistemlerinden yararlanmak mümkündür.

Coğrafi bilgi sistemi temelli yangın risk analizi yapılırken yapı ve nüfus verileri kullanılabilir. Bunun için binaların kullanım sınıfı, kat sayıları, ahşap yapıda inşa edilmiş olmaları yapıların yangın riskini belirlemede kullanılan envanter bilgileri olarak yararlanılabilir.